รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประกาศ!! รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
รายชื่อสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกและรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายชื่อสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกและรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา สังกัดกระทรวงกลาโหม และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงกลาโหม และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบ
รับรองผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รับรองผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รับรองผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รับรองผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รับรองผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รับรองผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัยครั้งที่ 2และครั้งที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายชื่อสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายชื่อสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปฏิทินกิจกรรมประจำไตรมาสที่ 2
ปฏิทินกิจกรรมประจำไตรมาสที่ 1/2562
ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบแระมาณ 2562
ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รับรองผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัยครั้งที่ 2และครั้งที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รับรองผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รับรองผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รับรองผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รับรองผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รับรองผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รับรองผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กรอบขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอก ของสมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของสมศ.