ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ที่ปรึกษาศูนย์ฯ)


ดร.มนตรี เด่นดวง
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ประธานกรรมการบริหาร)


ผศ.ดร.กรุณา แดงสุวรรณ
(รองประธานกรรมการ)


ผศ.ดร.พวงเล็ก วรกุล
(กรรมการบริหารการศึกษาปฐมวัย)

ผศ.นัยนา ยีหมะ
(กรรมการบริหารการศึกษาปฐมวัย)


ดร.ขนิษฐ์ สุวรรณคีรี
(กรรมการบริหารระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ดร.พรรณี ผุดเกตุ
(กรรมการบริหารระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)


นายจงศักดิ์ ทยานิธิกุล
(กรรมการบริหารด้านการอาชีวศึกษา)

ดร.กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์
(กรรมการบริหารด้านการอาชีวศึกษา)


รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ
(กรรมการบริหารระดับอุดมศึกษา)

ดร.กนกกร ศิริสุข
(กรรมการบริหารระดับอุดมศึกษา)


ผศ.ดร.ณรงค์ กาญจนะ
(กรรมการฝ่ายวิจัยและประเมินผล)

อ.นิดาริน จุลวรรณ
(กรรมการฝ่ายบริการวิชาการ)


นางสาวจุฑาพร บุญยัง
(กรรมการ)

นางสาวแสงตะวัน จันแดง
(กรรมการและเลขา)