ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ห้อง 318 ชั้น 3 อาคาร 68 (คณะครุศาสตร์)
ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทร. 074-260-266 อีเมล์ onesqa@skru.ac.th
เว็บไซต์ http://www.onesqa-skru.org