รายละเอียด ดาวน์โหลด
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบ4 (พ.ศ.2559-2563) การศึกษาปฐมวัย
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบ4 (พ.ศ.2559-2563) การศึกษาปฐมวัย
ONESQA_Brochure
Presentation ระบบสารสนเทศ สมศ. เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกสำหรับสถานศึกษา(AutomatedQA)
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ประเมินคุณภาพอย่างไร ตอบโจทย์การปฏิรูปการศึกษาไทย
External Quality Assurance in a Disruptive World
สมศ. ยุคใหม่ องค์กรอัจฉริยะ
“สมศ. กับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่”
(คู่มือ) การปฏิบัติงานศูนย์เครือข่าย สมศ. จัดทำโดย สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)