ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2547 ด้วยความร่วมมือ ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในเขตภาคใต้ตอนล่าง โดยในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 และเป็นผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและสัญญาให้การสนับสนุนศูนย์เครือข่าย สมศ. เพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

       1. จัดประชุมกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และส่งรายงานการประชุมให้ สมศ. ทุกไตรมาส
       2. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานสรุปการรับ – จ่ายเงิน ของศูนย์เครือข่าย สมศ. ทุกไตรมาส โดยจัดส่งรายงานดังกล่าวมายัง สมศ. ภายใน 15 วันนับจากวันที่สิ้นสุดแต่ละไตรมาสตามรูปแบบและแนวทางที่ สมศ. กำหนด
       3. การส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้าใจ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อให้มีการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับในพื้นที่จังหวัดที่แต่ละศูนย์เครือข่าย สมศ. รับผิดชอบ
       4. ติดตามและสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบ Automated QA ของ สมศ.
       5. การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกระดับใช้ผลการประเมินในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา รวมถึงการติดตามในเชิงลึก เพื่อศึกษาเรื่องการนำผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาของสถานศึกษา
       6. การรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่และเป็นแหล่งเรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
       7. การดูแลให้คำแนะนำแก่ นักวิชาการที่ สมศ. จัดให้ศูนย์ละ 1 คน ให้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ สมศ. กำหนดและมอบหมายอย่างครบถ้วน(ถ้ามี)
       8. งานอื่นๆ ที่ได้รับการประสานจาก สมศ.

       ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับผิดชอบพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา และสตูล