รายละเอียด ดาวน์โหลด
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสี่ ระดับอาชีวศึกษา
คู่มือผู้ประเมินเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ด้านการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2554-2558)
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554)