รายละเอียด ดาวน์โหลด
คู่มือ สมศ. รอบสี่ ระดับอุดมศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554)
คู่มือผู้ประเมิน เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2554-2558)